Privacybeleid

Privacy Verklaring Tolk NGT Judith Duijn/ Kidstime Coaching

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Judith Chopin-Duijn, Tolk NGT Judith Duijn/ Kidstime Coaching

1. Tolk NGT Judith Duijn/ Kidstime Coaching

Tolk NGT Judith Duijn/ Kidstime Coaching, hierna te noemen ‘Kidstime’ is een eenmanszaak die onder andere tolk- en vertaaldiensten aanbiedt vanuit of naar de Nederlandse Gebarentaal of de methode NMG (Nederlands Ondersteund met Gebaren). Overige activiteiten zijn gericht op coaching, advisering en educatie op het gebied van communicatie met kinderen en hun ouders, begeleiders en leerkrachten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kidstime verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kidstime, neem dan gerust contact op!

info@kidstimecoaching.com | 06 41 211 365 Coöperatiehof 21-1 | 1073JP | Amsterdam Btw. Nr. | KVK Nr.

Kidstime is een eenmanszaak die gedreven wordt door Judith Chopin-Duijn

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kidstime. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Kidstime stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kidstime. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kidstime via de website of via WhatsApp of Mail. Op de website wordt alleen gevraagd om je naam en je e-mailadres, zodat er contact met je kan worden opgenomen.

03. Inschrijven voor een cursus

Voor het inschrijven voor een cursus, wordt je doorverwezen naar de persoonlijke pagina van Kidstime, op de website van Gebarenstem met wie Kidstime een samenwerkingsverband heeft. Kidstime ontvangt bij inschrijving via hen je ingevulde gegevens.

04. Bij overeenkomsten voor tolk/ vertaalwerkzaamheden, coachings- en overige diensten.

Het kan zijn dat je voor een tolkdienst via Tolknet of Tolkcontact bij Kidstime terecht komt of direct via de persoonlijke WhatsApp of Mail (onder naam van Judith Duijn). Zij verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou als je klant wordt of bent van haar: je BSN, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien je voor coaching en overige diensten een overeenkomst met Kidstime afsluit, worden de volgende persoonsgegevens van jou verwerkt:  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens worden verzameld met het doel om de overeenkomst die er is tussen jou en Kidstime uit te kunnen voeren en financieel en administratief te kunnen afhandelen.

Kidstime verstrekt geen persoonsgegevens aan andere personen of bedrijven, tenzij:

  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kidstime met je heeft gesloten;
  • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
05. Analytics

De website van Kidstime verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Ontvangers

De gegevens die Kidstime ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Yourhosting en GoogleMail

De e-mail van Kidstime wordt gehost bij Yourhosting en Googlemail. Als jij contact opneemt via de websiteformulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting of GoogleMail.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kidstime zijn op de servers van Yourhosting opgeslagen.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kidstime, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kidstimecoaching.com. Indien je je in het verleden ingeschreven hebt voor een workshop of cursus bij Kidstime (via Gebarenstem, voorheen Babygebaren Nederland) wordt je mailadres opgeslagen op de mailserver en maximaal twee jaar bewaard. Indien Kidstime je mailadres langer wil bewaren voor toekomstige nieuwsbrieven, word je, in het kader van de AVG, uitdrukkelijk gevraagd om toestemming hiervoor.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Kidstime via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Bij overeenkomsten voor tolk/ vertaal, coachings- en overige diensten.

Kidstime (onder naam Judith Duijn) verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst en tot maximaal één jaar na afloop van die overeenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, zal Kidstime zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Kidstime of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kidstime. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kidstime prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Kidstime ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6. Jouw rechten

01. Rechten

Recht op informatie: Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht: je hebt het recht om die gegevens in te zien en daar een afschrift van te krijgen voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens: indien dat nodig mocht zijn heb je recht op correctie en aanvulling van je gegevens. Je hebt verder

het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Het recht van verzet: je hebt het recht om je in bepaalde gevallen die in de privacywetgeving omschreven zijn, tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Het recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens die van je bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

02. Rechten uitoefenen

Wilt je gebruik maken van je rechten, geef dit dan per email bij info@kidstimecoaching.com of judithduijn@gmail.com aan. Judith Copin-Duijn laat je binnen één maand na ontvangst van je verzoek weten of zij aan je verzoek tegemoet kan komen.

Als je verzoek wordt afgewezen, zal de reden waarom aan je uitgelegd worden.
Een reden kan zijn dat deze gegevens van belang zijn of kunnen zijn voor anderen.

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens kun je eveneens contact met Kidstime (Judith Chopin-Duijn) opnemen. Zij zal vervolgens proberen er samen met jou een oplossing voor te zoeken.

Privacyverklaring Judith Chopin-Duijn versie oktober 2018